Grupiņas

Grupiņas


Silīte

1,6 - 3 gadi

Jaunākā vecuma grupā vienlaicīgi strādā pedagogs un asistents. Tiek ņemti vērā katra bērna individuālās attīstības īpatnības un vajadzības. Pareizi organizēts dienas ritms un pedagogu sadarbība sekmē bērnu vispusīgu attīstību. Nepiespiestā gaisotnē, papildus ikdienas rotaļnodarbībām, divreiz nedēļā nāk mūzikas un logoritmikas pedagogs (attīsta lielo un sīko motoriku, līdz ar to attīsta runu).

Vairāk

Mazā grupiņa

2.5 - 3.5 gadi

2.5-3.5 gadu vecu bērnu grupa turpina gūt vispusīgo attīstību. Tiek attīstītas pašapkalpošanās prasmes, sociālās un emocionālās prasmes. Pedagogs ar asistentu nodrošina mācību satura apguves norisi (pēc ‘’skola 2030’’), kā arī papildus pedagogi nodrošina mūzikas, logoritmikas un sporta nodarbības. Ikdienas rotaļdarbībā bērni mācās būt radoši, gūt prieku no rezultāta, kā arī nodibina kontaktu ar citiem rotaļniekiem.

Vairāk


Atnākt ciemos

Vidējā grupiņa

3.5 - 5 gadi

3.5-5 gadu vecuma grupa kopā ar pedagogiem turpina apgūt pamatus mācību jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselība un fiziskā aktivitāte. Pedagogs kopā ar asistentu sekmē bērnu fizisko, intelektuālo, sociāli-emocionālo attīstību un palīdz bērniem veidot dažādas rotaļu iespējas. Bērns šajā vecuma grupā mācās būt patstāvīgs, mācās nostiprināt labvēlīgas attiecības ar vienaudžiem un turpina būt radošs gan rotaļā, gan mākslinieciskā jomā.

Vairāk

Sagatavošanās skolai

5 - 7 gadi

Pētniecība ir vadoša bērna darbība – es, ģimene, kolektīvs, sabiedrība, vide. Pedagogi turpina sekmēt vispusīgo bērna attīstību, palīdz bērniem attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmējspēju, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes. Tiek nodrošināta iespēja sagatavoties pamatizglītības ieguvei.

Vairāk

image